top of page

Motto: “NECHTE MNE CHVILKU, JÁ SI TO ROZMYSLÍM.”

FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment) je neurokognitivní program pro celkový rozvoj jedince.
Vysoké nároky kladené na kvalitní a efektivní vzdělávání jsou v dnešní společnosti silně ovlivněny globalizací a „explozí“ informací. Množství předávaných informací ale nelze stále navyšovat. Aktuální přístup k učení se proto orientuje na „vědět jak“ a také „vědět kdy, kde a proč“. Program Feuersteinova instrumentálního obohacení (FIE) je jedním z komplexně zpracovaných programů, který se snaží rozvíjet kognitivní výbavu dítěte. Jde o nácvik takových strategií, které umožňují být dětem při jejich činnostech úspěšnější.
Schopnost učit se, učební potenciál každého dítěte je možné nejen vyšetřit a změřit, ale lze ho také rozvíjet, naučit lépe využívat a tím i zvyšovat.

Feuersteinův program Instrumentálního obohacení (Feuerstein Instrumental Enrichment Program, FIE) je jedním z nejznámějších nápravných systémů rozšířených po celém světě využitelný pro děti i dospělé.
Lze ho využít nejen pro jedince běžné populace, ale i pro nadané či pro děti s nerovnoměrným vývojem.
Program FIE má dva základní cíle:
  • obohacení a rozšíření kognitivních strategií jedinců,
  • nápravu deficitních kognitivních funkcí u osob s opožděnými a narušenými výkony.
Metoda FIE tak může být používána jako nápravný program u jedinců se zvláštními potřebami i jako obohacující program u jedinců s výkony v normě. Velkou výhodou je jeho využití u dětí předškolních.
Mottem celé metodiky je: “Nechte mne, já si to rozmyslím!” Dítěti je zapotřebí nechat tolik času, kolik samo potřebuje. Jedinci je stále předáván pocit kompetence. Klienti se vzájemně neporovnávají, nesoutěží, každý má právo být úspěšný. Pracovní materiály rozvíjejí kognitivní funkce na všech úrovních.
Feuerstein neučí jednotlivé strategie, ale vede již předškolní děti, aby si uměly samy strategii vymyslet, zdůvodnit ji, ověřit a popřípadě i změnit. Jen tehdy se naučí duševní práci.
Vysoké nároky kladené na kvalitní a efektivní vzdělávání jedinců jsou v dnešní společnosti silně ovlivněny globalizací a „explozí“ informací. Množství předávaných informací ale nelze stále navyšovat. Aktuální přístup k učení se proto orientuje na „vědět jak“ a také „vědět kdy, kde a proč“.
Schopnost učit se, učební potenciál každého dítěte je možné nejen vyšetřit a změřit, ale lze ho také rozvíjet, lépe využívat a tím i zvyšovat. Program je postaven na principu, že inteligence je spíše soubor měnitelných procesů, a ne pevně daný, neměnný faktor.
Program pomáhá rozvíjet vlastní způsob myšlení, vědomě si osvojit myšlenkové operace a vztahy, které jsou nutné při řešení určitých kognitivních úkolů.
Program Feuersteinova instrumentálního obohacení (FIE) je jedním z komplexně zpracovaných programů, který se snaží rozvíjet kognitivní výbavu dítěte. Jde o nácvik konkrétních kognitivních strategií, které jsou později trasformovány do metakognice, kdy dochází k porozumění vlastním myšlenkovým procesům a schopnosti je řídit. Metakognice je rozšířena na dimenzi osobnostní a sociál. Jedinci s metakognitivními schopnostmi jsou ve svých činnostech úspěšnější.
zdroj: Feuerstein, R. Vytváření a zvyšování kognitivní modifikovatelnosti: Feuersteinův program instrumentálního obohacení. 2014 Praha: Karolinum

„KDO CHCE POHNOUT SVĚTEM, MUSÍ POHNOUT SÁM SEBOU“

FIE (Feuerstein Instrumental Enrichment Program)

bottom of page