top of page

D. B. ELKONIN

Nejdříve vznikla mluvená řeč, až poté její psaná forma. Cílem předgrafémové etapy je naučit děti orientovat se sluchem v hláskové struktuře slova.

Písmena zastupují jednotlivé fonémy, ne naopak. Mluvený projev se učíme spontánně, psaný jazyk se učíme vědomě. Většina dětí nedokáže vyčlenit jednotlivé hlásky ve slově, neslyší je. Metoda učí děti chápat podstatu čtení slov na základě poznávání hláskové struktury mluvené řeči – pomocí Elkoninovy metody lze vybudovat fonologickou kostru řeči v předškolním věku.

D. B. ELKONIN – předgrafémová a grafémová etapa

Děti si přinášejí fonologický deficit z předškolního věku. Poruchy čtení a psaní (dyslexie) se pak pouze rozvíjí a projeví se později, zpravidla ve 2.-3. třídě. Problémy se na sebe nabalují jako sněhová koule. Za nejúčinnější prevenci dyslexie je v současnosti považováno rozvíjení fonematického uvědomování u předškoláků.
Fonologická struktura vzniká „v hlavě“ – je abstraktní. Rizikovými dětmi jsou děti s narušenou komunikační schopností a opožděným vývojem řeči, děti cizinců, potomci rodičů s dyslexií atp. Fonematické uvědomování je převodový mechanismus mezi hovorovou a psanou řečí.
Předgrafémová a grafémová příprava podle D. B. Elkonina vychází z obdobných teoretických východisek jako FIE – díla L. S. Vygotského – z koncepce „zóny nejbližšího vývoje“. Podstata „zóny nejbližšího vývoje“ spočívá v tom, že si dítě dokáže s pomocí druhého člověka poradit s takovými úkoly, které ještě není schopno splnit samo.
Cílem předgrafémové etapy je naučit děti orientovat se sluchem v hláskové struktuře slova.
Dítě by mělo zvládnout vyslabikovat nebo vyhláskovat kratší i delší slovo, chápat, že se slova skládají z hlásek, které umí zaznamenat pomocí žetonů, zná pojmy slabika, hláska, samohláska, souhláska, dvojhláska, chápe korespondenci jedna hláska = jeden znak, …
Cílem grafémové etapy je prohloubení fonematického uvědomování i ve spojení se znalostí písmen a pochopení techniky čtení slov. Účelem není naučit děti číst a psát jako ve škole, pouze zavádíme tvary velkých tiskacích písmen.
Dítě chápe, jak se z písmen tvoří slova, poznává velké tiskací tvary písmen české abecedy, chápe princip čtení jednotlivých krátkých slov plynulým slabikováním, …
bottom of page